Obchodné podmienky


Tieto Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu kimci.sk upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy – predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je Mycel, s.r.o., Lehota 540, 951 36, Lehota, IČO: 54364434, DIČ: 2121642457.

2. Predávajúcim je Mycel, s.r.o., Lehota 540, 951 36, Lehota, IČO: 54364434, DIČ: 2121642457.

3. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril záväznú objednávku. Pre účely zákona, najmä zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

4. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu, ktoré je možné objednať (majú uvedenú cenu a táto nie nulová).

5. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu, predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie, pokiaľ je nesporné, že predávajúci komunikuje s kupujúcim alebo ním oprávnenou osobou.

6. Na vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý vznikol inak ako prostredníctvom elektronických zariadení na diaľku a nejedná sa o vzťah medzi poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti a príjemcom služieb informačnej spoločnosti sa tieto všeobecné obchodné podmienky uplatnia iba v nevyhnutnom rozsahu, ktorý zodpovedá právnym predpisom a logickému usporiadaniu veci, pokiaľ medzi nimi nebolo dohodnuté inak.

7. Všetky uvádzané ceny pri tovare a službách sú konečné vrátane 20 % DPH, pri produktoch so zníženou DPH je cena konečná vrátane 10 % DPH.

8. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

OBJEDNÁVKA

 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru a jeho odoslania predávajúcemu. Pre správne a riadne vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb. Objednávka sa jej odoslaním stáva pre kupujúceho záväznou, teda je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim.
 3. Kupujúcemu je po odoslaní objednávky v e-shope automaticky generovaný a odoslaný informačný e-mail o tom, že predávajúcemu bola e-shopom doručená objednávka kupujúceho na spracovanie. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 4. tohto článku.
 4. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je elektronická správa predávajúceho odoslaná na e-mailovú adresu kupujúceho Elektronická správa predávajúceho, ktorou sa objednávku kupujúceho nepotvrdzuje, zamieta alebo odmieta, resp. inak zreteľne neakceptuje je odmietnutie objednávky kupujúceho.
5. Predávajúci neručí za neprijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku nezavineného výpadku spojenia, príp. iných technických problémov.
 1. Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia a to z dôvodov napr. že tovar sa nevyrába, môže predávajúci objednávku stornovať o čom kupujúcemu pošle e-mail. Taktiež má predávajúci právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail, telefonický kontakt alebo nesprávna resp. neexistujúca adresa. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu povinný predávajúci vrátiť do 14 dní.

ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO


1. Predávajúci dodá na základe záväzne akceptovanej a riadne zaplatenej objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve a kvalite, zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu
2. Predávajúci má povinnosť odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru, spolu s faktúrou ako daňovým dokladom
3. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar

POPLATKY ZA PREPRAVU, BALNÉ A MOŽNOSTI PLATIEB

Platby za tovar sa uskutočňujú nasledujúcimi spôsobmi:
· platba kartou – online platba pri vytvorením objednávky prostredníctvom platobnej brány
· platba na dobierku – platba pri prevzatí tovaru v hotovosti alebo bezhotovostne kuriérovi

Tovar je zákazníkovi možné doručiť nasledujúcimi spôsobmi:
· kuriérska spoločnosť – cena 4,5€
· doručenie na výdajné miesto Zásielkovne – cena 3€
· osobný odber – Nitra, podľa špecifickej dohody – 1€

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite a na miesto dohodnutom zmluvnými stranami – uvedenom pri objednávaní tovaru.
Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

STORNO KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.

PRÁVO SPOTREBITEĽA VRÁTIŤ TOVAR BEZ UDANIA DÔVODU A POUČENIE SPOTREBITEĽA

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru, ak si predávajúci splnil informačné povinnosti podľa tohto zákona, pre ostatné prípady sa uplatňuje ods. 2 alebo 3 Zákona. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 2. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak je predmetom predaja tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
 3. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho počas jeho prevádzkových hodín alebo toto odstúpenie podať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou.
 4. Tovar nám nezasielajte na dobierku, zásielka nebude prevzatá.
 5. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 6. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 7. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
 8. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

POUČENIE O PRÁVE ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY A DÔSLEDKY ODSTÚPENIA OD ZMLUVY


Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z..
Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak je predmetom predaja tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

NÁHRADA ŠKODY PRI NEPREVZATÍ TOVARU


Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.
Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.
Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (vždy zahrňujúce aj dodacie, platobné, reklamačné a iné podmienky uvedené na internetovej stránke predávajúceho) sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci svojou objednávkou potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Nitre dňa 2.2.2022
---


OCHRANA SÚKROMIA

Spracovanie osobných údajov sa riadi európskym nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR).
Pri poskytovaní našich služieb získavame o vás nasledujúce údaje:

ÚDAJE PRI NÁKUPE

Pri nákupe od vás požadujeme údaje potrebné na jeho vybavenie. Povinnými údajmi sú tie, bez ktorých vám nákup nevieme poslať a vybaviť tak vašu objednávku – a to vaše meno, e-mailová adresa, adresa na doručovanie, telefónne číslo.
V našom eshope nezadávate žiadne údaje, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na vašich účtoch. Všetky formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach vašej banky.

ÚDAJE ZÍSKANÉ PRI VYUŽÍVANÍ NAŠICH SLUŽIEB

Pri používaní našich služieb, získavame údaje aj o tom, ako ich využívate. Sú to informácie týkajúce sa interakcií s našimi službami, ako napríklad: kedy navštevujete náš eshop, z akého zariadenia na eshop pristupujete, vrátane IP adries, nastavení prehliadačov, informácií o operačných systémoch a informácie z cookies.

Údaje, ktoré sme o Vás získali, využívame na nasledovné účely:
Poskytovanie služieb
Na základe údajov, ktoré od vás získavame, vám vieme dodať vami objednaný tovar v súlade s našimi Obchodnými podmienkami. Vaše údaje používame na vybavenie objednávky. Tieto údaje tiež potrebujeme do nášho účtovného a fakturačného poriadku.
Komunikácia
Vaše kontaktné údaje používame na zaslanie oznámení týkajúcich sa vybavovaní objednávok, alebo keď reagujeme na vašu otázku – kedy vám bude zásielka dodaná, prípadne ak chcete nahlásiť novú doručovaciu adresu. Vaše kontaktné údaje ako aj údaje o vašich nákupoch spracúvame aj v prípade, že reklamujete dodaný tovar. Našu vzájomnú komunikáciu uchovávame. Rovnako uchovávame aj vaše hodnotenia produktu, prípadne fotografie, ak ste nám ich s hodnotením zaslali.
Ochrana práv a bezpečnosť
Vaše údaje používame tiež na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, aby sme reagovali na nároky, ktoré boli voči nám uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú našu činnosť, a aby sme vymáhali nároky, ktoré nám vznikli.

Prečo osobné údaje spracovávame a na základe čoho môžeme:
 • Plníme zmluvu alebo o nej rokujeme – údaje spracovávame, aby sme vám mohli pripraviť ponuku a poskytovať naše služby. Bez poskytnutia týchto údajov to teda nepôjde.
 • Plníme právnej povinnosti – pri vedení účtovníctva, spracovanie daní a plnení ďalších predpisov
 • V rámci našich oprávnených záujmov – našim klientom posielame novinky, občas uverejňujeme fotografie z našich seminárov, vedieme si evidenciu našich skvelých klientov (CRM), vytvárame si naše interné štatistiky a reporting
 • Máme váš súhlas – ak nám poskytnete referenciu na naše služby
Ako dlho budeme údaje spracovávať:
Vaše údaje budeme spracovávať po dobu spolupráce, a ďalej 10 rokov po jej ukončení, ak iné predpisy neustanovujú dobu ešte dlhšiu.

Sprístupnenie údajov
Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii opísaných nižšie:
Sprístupnenie údajov tretím stranám uskutočňujeme v prípade doručovateľskej služby, ktorú ste si pri objednávke zvolili. Momentálne spolupracujeme s:
Packeta Slovakia s. r. o.
Kopčianska 3338/82A
851 01 Bratislava
IČO: 48136999
DIČ: 2120099014

Externé spracovanie
So spracovaním údajov nám pomáhajú niektorí ďalší dodávatelia služieb alebo aplikácií:
 • UAB “MailerLite”, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius,Litva, poskytovateľ software pre odosielanie newslettrov, , tieto údaje sa však naďalej nachádza na území EÚ a podliehajú GDPR
 • Websupport – hosting
· Osobné údaje môžeme tiež odovzdať orgánom verejnej správy, pokiaľ tak budeme musieť urobiť. Informácie týkajúce sa právnych služieb však podliehajú advokátskej mlčanlivosti.

Tretie krajiny
Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame.

Ochrana vašich údajov
Vaše údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorý je pre nás vyhradený. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením stratou a zneužitím.
Dĺžka uchovania údajov Vaše osobné údaje týkajúce sa vybavenej objednávky uchovávame počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla päť rokov od jej doručenia.

Práva – Užívateľa:
V zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR sú vaše práva nasledovné:
 1. Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR
 2. Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR
 3. Právo na výmaz osobných údajov podľa čl 17 GDPR: Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali vaše osobné údaje ak:
 4. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 5. odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 6. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 7. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 8. sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
Podávanie sťažností
V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Kto sme a kde nás môžete kontaktovať
Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov je:
Mycel, s.r.o., Lehota 540, 951 36, Lehota, IČO: 54364434, DIČ: 2121642457.

Cookies sú údajove, ktoré sa ukladajú vašom prehliadači počas prezerania webových stránok. Jednotlivé cookies majú rôznu dobu “životnosti” – dobu uloženia vo vašom zariadení. Niektoré cookies sa vymažú z vášho zariadenia po tom, ako zatvoríte okno prehliadača iné zostávajú vo vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našich webových stránok.

Prečo používame cookies?
Súbory cookies nám umožňujú zapamätať si vaše úkony a preferencie (napríklad údaje o objednávke v nákupnom košíku) v priebehu určitého časového obdobia, aby ste ich nemuseli opakovane zadávať, keď sa vrátite na webovú stránku alebo prechádzate z jednej webovej stránky na druhú. Môžu tiež zaznamenávať ďalšie informácie, ako počet návštevníkov našich webových stránok a tiež aké podstránky nášho webu najčastejšie navštevujete.

Aké cookies používame?
Funkčné a technické cookies – tieto cookies zabezpečujú riadne fungovanie našej webstránky, napríklad zabezpečujú ukladanie tovaru do nákupného košíka. Bez týchto cookies by naša webová stránke riadne nefungovala, ich použitie je nevyhnutné a preto si od vás nepýtame súhlas na ich uloženie a pristupovanie k nim.

Kontaktujte nás
Ak by ste mali k tomuto dokumentu akékoľvek otázky, pýtajte sa nás na fermentatko@gmail.com

Tieto zásady sme pripravili k 2. 2. 2022. Upozorňujeme, že v budúcnosti môže dôjsť k ich zmene.
Made on
Tilda